Sociaal Emotioneel
Ontwikkeling

Onze visie en strategie


KaSeld gelooft dat de sociaal-emotioneel ontwikkeling van jonge mensen essentieel is om hen in staat te stellen hun eigen levensomstandigheden maar ook de samenleving te verbeteren. Wij streven naar een wereld waarin jonge mensen over de individuele- en sociale vaardigheden beschikken om armoede uit te kunnen bannen en gelijkwaardigheid tot stand te kunnen brengen.


Hoe gaan we te werk?

KaSeld beoogt het gebruik van SEL te bevorderen als een essentieel instrument om persoonlijke ontwikkeling, sociale verandering en economische groei voor nieuwe generaties te stimuleren.

Onze belangrijkste strategieën:

1. Integreren van SEL als innovatief instrument in formele- en niet formele educatieve processen.

2.  Het bijbrengen van vaardigheden bij docenten, lerenden, locale gemeenschappen en partner organisaties.

3. Bepleiten van de ontwikkeling van innovatief beleid, dialoog en de uitwisseling van kennis.

KaSeld slaat een brug tussen wetenschappelijk onderzoek en de praktische toepassing van de uitkomsten daarvan. We ontwikkelen succesvolle programma's, voorzien in locaties, en stimuleren en onderhouden netwerken en 'communities of practices (CoP) waar jonge mensen en docenten, beleidsmakers en locale gemeenschappen kennis en ervaringen uitwisselen. 

Wat biedt KASELD?
Groepstrainingen op het gebied van Social Emotional Learning met verschillende doelen:

-Persoonlijke ontwikkeling
-Leven en werken met diversiteit  
-Focus op wereldburgerschap
-Loopbaanoriëntatie ter voorbereiding op een vervolgopleiding of kiezen beroep.

Bij de trainingen wordt in de uitwerkingen van de opdrachten gebruik gemaakt van Social Media en ICT/webtools.

Doelgroepen

De trainingen  kunnen worden afgestemd op leerlingen in het basisonderwijs en in het middelbaar onderwijs (VO en MBO) toegepast binnen de verschillende beroepsrichtingen. Ook kunnen de trainingen particulier worden aangeboden binnen het programma van centra Jeugd en Gezin, buitenschoolse activiteiten (Brede School) of als onderdeel van sportlessen bij sportverenigingen. Leeftijdsgroep voor deze  particuliere trainingen is van 8-12 jaar.

Strategie voor succesvolle SEL-trainingen
Tijdens de training wordt gefocust op het stellen van concrete (kleine of grotere) doelen zodat de ontwikkeling van de vaardigheden tastbaar wordt. In dit proces wordt de familie en naaste omgeving  betrokken zodat datgene wat tijdens de training wordt besproken en ervaringen die worden opgedaan onderwerp aan de eettafel wordt. De training of lessenreeks wordt afgerond met een presentatie/expositie van de uitwerkingen van alle opdrachten aan de ouders, familie, vrienden. De vorm is afhankelijk van wat de leerlingen/studenten kiezen als uitwerkingsvorm; digitaal, schilderen, tekenen, schrijven, film e.d.